Foras na Gaeilge

baile»foras na gaeilge»cumhdach leanai

Cumhdach Leanai | Safeguarding Children

 
Tá Foras na Gaeilge tiomanta do sholáthar seirbhíse atá ar ardchaighdeán a chuireann chun cinn an dea-chleachtas agus a chosnaíonn leanaí agus daoine óga ó dhochar. Deimhneoidh Foras chomh maith go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm chun a fhoireann agus an eagraíocht a chosaint ó líomhaintí féideartha.
 
Cliceáil anseo cóip don pholasaí a fháil

Tá an tAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta i dTuaisceart Éireann, Carál Ní Chuilín, ag iarraidh ar eagraíochtaí atá ag obair le páistí feasacht a mhúscailt ar uimhir ChildLine – 0800 1111.

 

Arsa an tAire Ní Chuilín: “Tá áthas orm go dtig liom ChildLine a chur chun cinn ar fud earnáileacha an chultúir, na n-ealaíon agus na fóillíochta. Tá an chosaint páistí sna hearnálacha seo iontach tábhachtach. Ba mhaith liom achan pháiste a bheith in ann teacht ar uimhir ChildLine 0800 1111, áit a dtig leo cuidiú agus tacaíocht sa bhreis a fháil faoi choinne fadhb ar bith atá ag cur imní orthu. Thig le heagraíochtaí seo a dhéanamh trí, go díreach, lógó ChildLine a thaispeáint ar a suíomh gréasáin, póstaeir a chur suas nó cártaí eolais ChildLine a scaipeadh.

 

“Tá sé de dhualgas ar achan eagraíocht atá ag obair san earnáil seo cosaintí cumhdaithe a chur i bhfeidhm leis na páistí a bhfuil siad ag obair leo a chumhdach le cultúr sábháilteachta a chur ar bun le cinntiú go gcluintear glór an aosa óig. Tá sé ríthábhachtach chomh maith daoine óga a bheith ar an eolas go dtig leo cuidiú a lorg ó ChildLine.”

 

Arsa Neil Anderson, Ceannasaí Seirbhíse don NSPCC i dTuaisceart Éireann: “Bíonn na mílte páistí páirteach i réimse leathan imeachtaí cultúir, ealaíon agus fóillíochta gach seachtain i dtuaisceart na hÉireann. Is deis ar dóigh spraoi iad na himeachtaí seo agus cuidíonn siad leo a scileanna pearsanta, sóisialta agus fisiciúla a fhorbairt. Tá dualgas maidir cúram i leith leas gach páiste ar na grúpaí gníomhaíochta, clubanna agus eagraíochtaí spóirt a mbíonn siad acu, mar a bhaineann sé le timpeallacht shábháilte agus a chinntiú go bhfuil a fhios ag daoine óga go bhfuil duine acu ar féidir leo labhairt leo má bhíonn ábhar imní acu.

 

“Tá baill foirne agus saorálaithe in áit mhaith le difear ceart a dhéanamh do dhaoine óga leochaileacha a bhfuil duine de dhíth orthu le labhairt leo. Cé gurbh fhearr le cuid mhór daoine óga tacaíocht a iarraidh ar dhaoine óga eile, tá sé de fhreagracht ar dhaoine fásta istigh i gclub a chinntiú nach mothaíonn duine óg ar bith go gcaithfidh siad ualach ar bith a iompar ar a gconlán féin.”

Oibreoidh an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta le heagraíochtaí san earnáil le polasaithe agus nósanna imeachta cumhdaithe a chur i bhfeidhm le cinntiú go bhfuil a bhfreagrachtaí i leith cosaint páistí aitheanta agus go nglactar leo.

____________________________________

Forbraíodh an polasaí agus an cód chleachtais thíos i gcomhar le Gníomhaireacht na hUltaise agus le saineolas ón NSPCC.

Le tacú le grúpaí atá ag obair le daoine óga, tá cód cleachtais forbartha agus ar fáil anseo le híoslódáil le gur féidir é a chur in oiriúint do, agus é a chur i bhfeidhm i, d’eagraíocht féin. Ní mór gach ball foirne a chur ar an eolas faoin chód seo agus moltar na nósanna imeachta ó thaobh dea-chleachtais a chur i gcrích.

Tá an cód cleachtais seo ábhartha d’aon ghrúpa atá ag feidhmiú áit ar bith sa tír.  Tá sé bunaithe ar an tsaineolas agus ar an dea-chleachtas is fearr fud fad an oileáin.

Cliceáil anseo don Chód Cleachtais

Ní mór clárú linn le nuashonrúcháin a fháil ar aon leasuithe a dhéantar ar an chód cleachtais amach anseo mar gheall ar athruithe sa reachtaíocht nó eile:

Ainm an ghrúpa:
Ainm teagmhála:
Seoladh ríomhphoist:

 

Tá cúrsa feasachta ar chumhdach á sholáthar ag Foras na Gaeilge, arna chur ar fáil ag ag oiliúnóirí cáilithe, ag brath ar éileamh. Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil linn ag cumhdachleanai@forasnagaeilge.ie

 

 

 

FAOIN Spotsolas

An Gúm faoi thrácht

Gearrliosta Ghradaim Leabhar na Bliana - Leabhair Pháistí Éireann. Ainmníodh Na Laochra is Lú ar ghearrliosta 2013

Tuilleadh eolais