Foras na Gaeilge

baile»foras na gaeilge»oideachas

Oideachas | Education

 

 

Misean

Tacú le múineadh na Gaeilge agus múineadh trí Ghaeilge.

 

Ról

 • Comhairle i leith na Gaeilge i réimse an oideachais a chur ar an dá Rialtas, ar na ranna oideachais agus ar a n-ionadaithe agus ar an bpobal i gcoitinne.
 • Áiteamh agus, nuair is gá, brú a chur ar eagraíochtaí oideachais chun áit na Gaeilge sa réimse a dhaingniú idir mheon agus pholasaí.
 • Comhoibriú le, éascú a dhéanamh ar agus feidhmiú mar idirghabhálaí agus mar chomhairleoir d’eagraíochtaí agus do dhaoine a bhfuil an Ghaeilge á cur chun cinn acu i réimse an oideachais mar phróiseas fadsaoil.
 • Cabhrú le forbairt agus le soláthar          
  • cursaí foghlama Gaeilge agus cúrsaí trí mheán na Gaeilge ag gach leibhéal
  • acmhainní oideachasúla ar gach leibhéal.

Freagrachtaí

 • An Ghaeilge a chur chun cinn i ngach gné den réimse oideachais mar phróiseas fadsaoil.
 • Ionadaíocht a ghlacadh ar agus aighneachtaí a chur faoi bhráid Coistí agus Fóraim Rialtais a bhfuil téarmaí tagartha oideachasúla acu.
 • Tacú agus cabhrú le chur chun cinn, foghlaim agus úsáid na Gaeilge i ngach gné den phróiseas oideachais fadsaoil.

 

SCRÚDUITHE TEG 2013  

Beidh scrúduithe Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) ar siúl in ionaid ar fud na tíre (Dún na nGall, Maigh Eo, Gaillimh, Luimneach, Ciarraí, Corcaigh, Cill Chainnigh, Má Nuad & Béal Feirste) ar na dátaí seo:

B2      20.04.2013

B1      27.04.2013

A2      11.05.2013

A1      25.05.2013

Seo do sheans cáilíocht aitheanta a bhaint amach sa Ghaeilge.  Is féidir aitheantas a fháil ar scileanna labhartha Gaeilge den chéad uair i mbliana agus an scrúdú cainte amháin a dhéanamh.

Tuilleadh eolais ag www.teg.ie nó cuir glaoch ar 01 7083737.

 

Scéimeanna

Bunmhaoiniú

Soláthar agus riaradh deontais bhliantúla do phríomheagrais Ghaeilge a fhreastalaíonn ar chur chun cinn na Gaeilge laistigh den Earnáil Oideachais ar bhonn náisiúnta. San áireamh, tá: FNT, Gaelscoileanna Teo, Comhar na Múinteoirí Gaeilge, Altram, an tÁisaonad, Gael-linn, Comhluadar, Cumann na bhFiann    

Scéim na gCampaí Samhraidh 

Aidhm: 1. Tacú le grúpaí taobh amuigh den Ghaeltacht campaí samhraidh a reáchtáil trí mheán na Gaeilge idir 30 Meitheamh agus 29 Lúnasa 2014.
 2.  Tacaíocht ar fáil: Suas le €2,500 / £1,750 – le táillí na ndaoine óga a choinneáil íseal
 3.  Spriocghrúpa: i. Páistí idir 3 agus 18 bliana. Lucht eagraithe na gcampaí – múinteoirí Gaeilge, oibrithe deonacha
 4.  Stádas: Dúnta


GLEO 2011 - Micheál Ó Muircheartaigh a bhí sásta a bheith ar ais i bPáirc an Chrocaigh i dteannta cuid dona páistí scoile a chroch le gradaim GLEO 2011   

Scéim na nImeachtaí Óige

 1. Aidhm: Tacú le grúpaí nó le daoine taobh amuigh den Ghaeltacht imeachtaí trí mheán na Gaeilge a reáchtáil don aos óg lasmuigh d’am scoile idir 1 Meán Fómhair 2014 agus 30 Meitheamh 2015. Tacaíocht ar fáil: Suas le €5,000 / £3,500 – le táillí na ndaoine óga a choinneáil íseal
 2. Spriocghrúpa:
           i. Páistí idir 3 agus 18 bliana
          ii. Lucht eagraithe na gcampaí – múinteoirí Gaeilge, oibrithe deonacha
 3. Stádas: Dúnta

 

 •  Is féidir teacht ar Acmhainní le hOrdú  Anseo


Tacaíochta eile do mhúineadh na Gaeilge agus múineadh trí mheán na Gaeilge

 • Seirbhís Áiseanna
 1. Aidhm:
            i. Áiseanna ar leith a chur ar fáil do scoileanna ó am go chéile a thacódh le múineadh na Gaeilge
 2. Tacaíocht ar fáil saor in aisce (ach an stoc a bheith ann):
  - Póstaeir
  - Cártaí imeartha
  - Pinn/Pinn ildaite
  - Rialóirí
  - Greamáin 
  - Dlúthdhioscaí a théann le scéalta (dhá sheit difriúla)
 3. Spriocghrúpa:
  Daltaí atá ag foghlaim na Gaeilge ar oileán na hÉireann
  Lucht teagaisc na Gaeilge ag an mbunleibhéal agus ag an iarbhunleibhéal
 4. Ar fáil go leanúnach, ach dóthain stoic a bheith ann
 • An Gúm – áiseanna teagaisc don bhunleibhéal agus don iarbhunleibhéal, Séideán Sí san áireamh, leabhair fhicsin agus neamhfhicsin, ábhar léitheoireachta
 • www.focal.ie Bunachar sonraí téarmaíochta ar líne
 • WinGléacht – Foclóir Gaeilge-Béarla Uí Dhónaill ar fáil ar CD-ROM
 • www.gaeilge.ie
               i. Eolas faoin nGaeilge
               ii. Eolas faoi chúrsaí Gaeilge 
              iii. Eolas faoi áiseanna teagaisc don Ghaeilge do gach leibhéal ón réamhscolaíocht go dtí daoine fásta

 

Rannpháirtíocht Fhoras na Gaeilge sa Chóras Oideachais

 1. Grúpa Stiúrtha ar Pholasaí Tumoideachais (GSPT) – an Grúpa seo bunaithe againn i 2006 le polasaí tumoideachais uile-oileánda a aontú le páirtithe leasmhara eile.
 2. Coiste Comhordaithe don Ghaeilge sa Chóras Oideachais (CCGCO)
 3. Ionadaíocht ar chomhairle na CNCM.
 4. Grúpa Comhairleach don Fhoireann Tacaíochta don Dara Leibhéal
 5. CATOC (Comhchoiste um Áiseanna, Tacaíocht, Oiliúint is Curaclam)
 6. Ionadaíocht ar COGG

 

An Fhoireann

An Rannóg Oideachais

Oifig BÁC                                                                                                   

Seosamh Ó Coinne

Ré Ó Baoill

Caitlín Ní Chonghaile

 

Oifigí Bhéal Feirste:

Ciarán Mac Giolla Bhéin

Séamus Mac Conmidhe

Nuala Ní Scolláin

Seán Ó Coinn 

 

Sonraí Teagmhála:  

Oifig Átha Cliath:           

Teil: + 353 1 639 8400

Facs: + 353 1 639 8401

Oifig Bhéal Feirste:  

Teil:   +44 28 90890970

Facs: +44 28 90890972

Oifig Ghaoth Dobhair:

Teil:  +35374 9560113 / 9560114

R-phost: oideachas@forasnagaeilge.ie

 

 

 

 

 

FAOIN Spotsolas

An Gúm faoi thrácht

Gearrliosta Ghradaim Leabhar na Bliana - Leabhair Pháistí Éireann. Ainmníodh Na Laochra is Lú ar ghearrliosta 2013

Tuilleadh eolais