Foras na Gaeilge

baile»foras na gaeilge»samhail nua mhaoinithe

Samhail Nua Mhaoinithe | New Funding Model

Ag cruinniú i nGaoth Dobhair ar an 29 Meitheamh 2012, cheadaigh Bord Fhoras na Gaeilge €6.7 milliún do na heagraíochtaí bunmhaoinithe don tréimhse go dtí Meitheamh 2013. Cinneadh chomh maith nach leanfar ar aghaidh leis an tSamhail Nua Mhaoinithe mar a bhí molta cheana. Aithníonn an Bord an riachtanas a bhaineann le hathstruchtúrú na hearnála de réir threoir na Comhairle Aireachta Thuaidh/Theas.

Beidh Foras na Gaeilge ag breathnú anois ar mhúnlaí eile agus cuirfear tuarascáil an Chomhchoiste um Chomhshaol, Iompar, Cultúr agus Gaeltacht san áireamh chomh maith le moltaí Choiste Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta Thionól Thuaisceart Éireann. Chomh maith leis sin, cuirfidh Foras na Gaeilge san áireamh na moltaí agus na tuairimí a léiríodh le linn an phróisis chomhairliúcháin.
 
Cuirfear san áireamh forbairtí reatha i gcur chun cinn na Gaeilge, Thuaidh agus Theas, ar nós na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge, an Bhille Gaeltachta agus Líofa 2015. Beidh Foras na Gaeilge ag comhoibriú leis na heagraíochtaí Gaeilge sna míonna beaga romhainn lena dheimhniú go mbainfear torthaí fónta amach roimh dheireadh na tréimhse bunmhaoinithe a ceadaíodh inniu.

Cliceáil ar an nasc thíos chun Athbhreithniú na nEagras Bunmhaoinithe


– Plean Feidhmithe Fhoras na Gaeilge –  a léamh

 

                                       *******************************************

Is féidir leat teacht ar na hAighneachtaí a d'eascair ón bPróiseas Comhairliúchán Poiblí anseo

Tá an comhairliúchán poiblí dhá sheachtain déag a reáchtáil Foras na Gaeilge timpeall na tíre d’fhonn tuairimí agus moltaí maidir leis na dréachtscéimeanna nua atá molta aige i leith earnáil na Gaeilge curtha i gcrích. Reáchtáladh cruinnithe poiblí agus grúpaí fócais ar fud oileán na hÉireann in áiteanna cosúil le Trá Lí, Gaillimh, Béal Feiriste agus Baile Átha Cliath. Fuarathas agus éistíodh le haighneachtaí agus le tuairimí ó eagraíochtaí Gaeilge chomh maith leis an bpobal i gcoitinne.

“Léiríonn an daonáireamh is déanaí go bhfuil méadú de thart ar 7% tagtha ar líon na gcainteoirí Gaeilge in Éirinn,” a dúirt Ferdie Mac an Fhailigh, POF Foras na Gaeilge. “Is rogha phearsanta é an rogha a dhéanamh Gaeilge a labhairt agus is mian le Foras na Gaeilge a chinntiú go bhfuil infreastruchtúr ann do na cainteoirí Gaeilge sin a chuireann ar a gcumas acu maireachtáil go huile agus go hiomlán trí Ghaeilge. Táimid ag trácht ar sheirbhísí réamhscolaíochta ar aghaidh go dtí oideachas tríú leibhéal chomh maith le bheith in ann caidreamh a bheith agat le daoine ar na meáin shóisialta agus go bunúsach, rochtain a bheith agat ar sheirbhísí trí Ghaeilge ar bhonn laethúil,” a dúirt sé.

Tá sé mar aidhm ag an athbhreithniú ar an 19 n-eagraíocht bhunmhaoinithe, atá maoinithe ag Foras na Gaeilge, a chinntiú go gcuirtear feabhas ar an mbealach ina gcuirtear seirbhísí agus eolas ar fáil do phobal na Gaeilge, chomh maith le pobal an Bhéarla, ar fud oileán na hÉireann. Tá sé mar aidhm aige freisin earnáil atá níos inmharthana agus níos feidhmiúla a sholáthar, chomh maith le luach ar airgead níos fearr a chinntiú.

“Táimid sásta le leibhéal na rannpháirtíochta atá tar éis tarlú tríd an gcomhairliúchán uile,” a dúirt Ferdie. “Tá tuairimí éagsúla cloiste againn agus tá roinnt aighneachtaí faighte againn agus cuirfear le chéile iad chun go mbeimid in ann machnamh a dhéanamh orthu. Tuigimid nach próiseas éasca é atheagrú a dhéanamh ar an earnáil seo ach tá sé soiléir go bhfuil na heagraíochtaí agus an pobal ag iarraidh teacht ar réiteach don todhchaí chun seirbhísí a sholáthar trí mheán na Gaeilge,” a dúirt sé.

Bunaíodh Foras na Gaeilge sa bhliain 1999 faoi réir Chomhaontú Aoine an Chéasta chun an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, agus tá sé faoi riar na Comhairle Aireachta Thuaidh/Theas (CATT). I mí na Nollag 2009, d'aontaigh an CATT gur chóir bunmhaoiniú earnáil na Gaeilge a athchumrú. Faoi réir chinneadh an CATT, tá samhail nua mhaoinithe molta ag Foras na Gaeilge ina mbeidh athrú i gceist ón struchtúr reatha ina bhfaigheann 19 n-eagraíocht bunmhaoiniú uaidh, go dtí samhail a bheidh bunaithe ar phunann scéimeanna a fhógrófar go hoscailte d'earnáil agus do phobal iomlán na Gaeilge.

Le haghaidh tuilleadh eolais maidir le Foras na Gaeilge tabhair cuairt ar www.gaeilge.ie


Le haghaidh tuilleadh eolais is féidir teagmháil a dhéanamh le:
Natasha Fennell, Stillwater Communications  
T: 01 6770630  R: natasha@stillwater.ie

                                       ******************************************

Ag an gcruinniú 12 Deireadh Fómhair 2011, d’iarr an Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas ar Fhoras na Gaeilge an comhairliúchán breise seo a chur i gcrích. Tá na téarmaí iarrtha ag an gCATT thíos:


a) Tréimhse bhreise chomhairliúcháin 12 sheachtain a chur ar fail i ndáil le punann na nDréachtscéimeanna, go háirithe leis na heagraíochtaí bunmhaoinithe;
b) a chinntiú go dtabharfar deis do chomhluchtaí reachtúla bainteacha an tionchar a bheidh ag na Dréachtscéimeanna ar a réimsí feidhmiúcháin a bhreithniú; 
c) an punann Dréachtscéimeanna a leasú de réir mar is gá agus mar is cuí, ag féachaint don phróiseas comhairliúcháin leathnaithe;


Mar chuid den phróiseas tá i gceist ag Foras na Gaeilge:
1. An próiseas a fhógairt,
2. An Chaipéis Comhairliúcháin a fhoilsiú,
3. An Dréacht-Mheasúnacht Tionchair Chomhionannais a fhoilsiú,
4. Focasghrúpaí a reáchtáil, agus
5. Imeachtaí Poiblí Comhairliúcháin a reáchtáil. Reáchtalfar ceann de na hImeachtaí Poiblí Comhairliúcháin i ngach Cúige.

                                                 *******************************

Seisiún Comhairliúcháin ar an tSamhail Nua Maoinithe


Mar chuid den phróiseas comhairliúcháin ar an tSamhail Nua Mhaoinithe, d'eagraigh Foras na Gaeilge seisiúin chomhairliúcháin phoiblí ar fud na tíre le deis a thabhairt don phobal a dtuairimí a léiriú.

Beidh na cruinnithe poiblí ar siúl sna háiteacha seo a leanas;

i dTrá Lí, 7in ar an 5ú Márta, Óstán Meadowlands, Páirc na Darach,
i mBéal Feirste, 7in ar an 8ú Márta, sa Chultúrlann,
i nGaillimh, 7in ar an 12ú Márta in Óstán Pháirc Mionlach,
i mBÁC, 7in ar an 14ú Márta i Halla Fhoras na Gaeilge, 7 Cearnóg Mhuirfean.

Cliceáil Anseo chun níos mó eolais a fháil faoina cruinnithe seo.

                                                   ****************************


Tá an cháipéis chomhairliúcháin féin, agus cáipéis a bhaineann leis an Measúnacht Tionchair Chomhionannais ar an bpunann Dréachtscéimeanna le fáil ag na naisc thíos. Tá leagan giorraithe curtha ar fáil againn fosta den cháipéis chomhairliúcháin dóibh siúd nach mian leo an cháipéis iomlán a léamh. Sa leagan sin is féidir an scéim nó na scéimeanna ar leith a bhfuil suim agat iontu a roghnú agus an ceistneoir a bhaineann leis sin a chomhlánú, trí chliceáil ar an hípearnasc a bhaineann leis an scéim ar leith sin.

Chun teacht ar an Doiciméad Comhairlúcháin Achomair Cliceáil Anseo


Doiciméad Comhairliúcháin Eanáir 2012
Dréacht-Mheasúnacht Tionchair Chomhionannais Eanáir 2012

Chomh maith leis sin, má tá malairt de mholtaí agat a thugann aghaidh ar na saincheisteanna atá luaite sa cháipéis chomhairliúcháin, ba mhór ag Foras na Gaeilge da gcuirfeá ar aghaidh iad chuig eolas@forasnagaeilge.ie

Cur i láthair maidir leis an tSamhail Nua Mhaoinithe Anseo .

FAOIN Spotsolas

An Gúm faoi thrácht

Gearrliosta Ghradaim Leabhar na Bliana - Leabhair Pháistí Éireann. Ainmníodh Na Laochra is Lú ar ghearrliosta 2013

Tuilleadh eolais