Foras na Gaeilge

baile»foras na gaeilge»seirbhísí corparáideacha

Seirbhísí Corparáideacha | Corporate Services

 

 

Misean

"A chinntiú go n-eagrófar an eagraíocht ar bhealach éifeachtach réidh". 

Ról

Is í an rannóg seo atá i gceannas ar an bpróiseas maidir le pleanáil chorparáideach an Fhorais. I measc na bhfreagrachtaí atá ar an rannóg tá pleananna fadtéarmacha agus gearrthéarmacha a ullmhú chomh maith le tuarascálacha bliantúla a chur ar fáil. Tá an rannóg i gceannas ar chúrsaí taighde an Fhorais freisin. Chomh maith leis seo, is é ról na rannóige seo ná seirbhísí riaracháin agus tacaíochta a chur ar fáil taobh istigh d’Fhoras na Gaeilge chomh maith le bainistíocht éifeachtach a dhéanamh ar phróisis airgeadais, acmhainní daonna agus T.F.

 

Freagrachtaí

  • Feidhm éifeachtach pleanála corparáide a fhorbairt taobh istigh d'Fhoras na  Gaeilge lena n-áirítear pleananna aonad gnó, cláir oibre, buiséid agus tuarascálacha bliantúla, chomh maith le pleananna corparáideacha.
  • Forbairt a dhéanamh ar tháscairí oiriúnacha feidhmithe le tacú leis an bpróiseas pleanála.
  • An clár taighde a stiúradh agus a eagrú.
  • Bainistiú a dhéanamh ar chúrsaí airgeadais Fhoras na Gaeilge ar bhealach atá seasmhach leis an Meamram Airgeadais, rud a chiallóidh go mbeidh tacaíocht iomlán á tabhairt d’imeachtaí na rannóg eile.
  • Seirbhís éifeachtach acmhainní daonna a chur ar fáil do bhainistíocht agus d’fhoireann Fhoras na Gaeilge a chlúdaíonn réimsí eagsúil ar nós earcaíochta, traenála agus fhorbairt na foirne.
  • A chinntiú go bhfuil forbairt, treisiú agus cothabháil reatha á ndéanamh ar na córais T.F. chuí i bhForas na Gaeilge.

 

 

Is féidir leat teacht ar Foirm Íocaíocht Phras ag Comhlachtaí na hEarnála Poiblí, Iúil - Meán Fómhair 2014 Anseo

Is féidir leat teacht ar Foirm Íocaíocht Phras ag Comhlachtaí na hEarnála Poiblí, Aibreán - Meitheamh 2014 Anseo

Is féidir leat teacht ar Foirm Íocaíocht Phras ag Comhlachtaí na hEarnála Poiblí, Eanáir - Márta 2014 Anseo

Is féidir leat teacht ar Foirm Íocaíocht Phras ag Comhlachtaí na hEarnála Poiblí 2013 Anseo

Is féidir leat teacht ar Foirm Íocaíocht Phras ag Comhlachtaí na hEarnála Poiblí 2012 Anseo

 

An Fhoireann

Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha

Mícheál Ó Ríordáin    

An Rannóg Airgeadais, Acmhainní Daonna, Teicneolaíocht na Fáisnéise

Mairéad Ní Chéadagáin  (Clárbhainisteoir)

Aisling Nic Craith

Cris Ní Chualáin     

Máire Ní Laoire       

Colm Ó hArgáin 

Caitríona Howard

Fiach Uíbh Eachach 

Niamh Ní Thuama                                                                                                                                             
Clár Ní Choillte

An Rannóg Pleanála Corparáidí

Seán Ó Cearnaigh

Sadhbh Ní Ógáin    

ÁIS

Féach faoi mhír ar leith i roghchlár Fhoras na Gaeilge.

Réimsí Oibre

Pleanáil Chorparáideach
Airgeadas
Acmhainní Daonna
Teicneolaíocht na Faisnéise
ÁIS (áisíneacht dáiliúchán leabhar)

 

Sonraí Teagmhála 

Oifig Átha Cliath:   

Teil: +353 1 639 8400  

Facs: +353 1 639 8401                 

Oifig Bhéal Feirste:  

Teil:   +44 28 90890970

Facs: +44 28 90890972
 

Oifig Ghaoth Dobhair:

Teil:  +35374 9560113 / 9560114

corparaideach@forasnagaeilge.ie 

CALAOIS

SCEITHEIREACHT
   
Cód Cleachtais um Shaoráil Faisnéise

Cód Iompair do Bhaill an Bhoird (Gaeilge)

FAOIN Spotsolas

An Gúm faoi thrácht

Gearrliosta Ghradaim Leabhar na Bliana - Leabhair Pháistí Éireann. Ainmníodh Na Laochra is Lú ar ghearrliosta 2013

Tuilleadh eolais