GNÓ Means Business

Réamhrá | Introduction

Image

Cén cineál tacaíochta atá ar fáil dom?
Tá Foras na Gaeilge tiomanta chun tacú leis an Lucht Gnó an fheidhm phraiticiúil ghnó a bhaineann leis an Ghaeilge a iniúchadh agus a fhorbairt agus chuige sin cuirtear maoiniú meaitseala suas go huasmhéid €3,000/£2,250 ar fáil trínár Scéim Tacaíochta Gnó.  Foirm Iarratas ar fáil anseo.

Anuas air sin, tá deontais forbartha de luach suas go €12,000 / £8,000 ar fáil fosta trínár gciste tacaíochta ‘Nuálachas sa Earnáil Ghnó’ chun úsáid na Gaeilge a normalú agus a éascú laistigh den réimse ábhartha.

 

Cad é ‘Gnó Means Business’?

Fáilte go dtí an rannóg nua seo ina bhfuil aird faoi leith tugtha ar fheidhm agus ar úsáid na Gaeilge ar bhonn gnó. Is í aidhm na rannóige seo ná lárfhoinse eolais a sholáthar do pháirtithe gaolmhara ar mian leo leas a bhaint as an nGaeilge mar uirlis ghnó inúsáidte agus éifeachtach.

                                                          

 

 

Cén dóigh a gcuideoidh sé le mo ghnó?

Tá clár leathan seirbhísí agus tacaíochta á shíorfhorbairt faoi láthair ag Foras na Gaeilge trínár bhfeachtas sainbhrandála Gnó Means Business ar mhaithe le húsáid phraiticiúil na Gaeilge a éascú agus a mhéadú laistigh den earnáil ghnó. Creidimid go láidir gur féidir leis an nGaeilge buntáistí agus breisiúlacht a thabhairt do gach cineál gnólachta ar dhóigheanna éagsúla, bíodh Gaeilge líofa agat nó ná bíodh fiú! Tá borradh mór tagtha cheana féin faoi chleachtas an dátheangachais in earnáil an ghnó phríobháidigh agus phoiblí araon agus, i gcomhair leis an mBéarla, tá tréithe uathúla na Gaeilge á n-úsáid anois ag an Lucht Gnó go han-éifeachtach mar uirlis mhargaíochta ar chomharthaíocht, stáisteanóireacht, phacáistíocht agus fhógraíocht.

An bhfuil béim ar riachtanais na hearnála gnó féin?

ImageTuigtear go bhfuil riachtanais faoi leith ag an earnáil ghnó agus bunaíodh An Grúpa Comhairleach Gnó le hionadaíocht chuí ó scáthghrúpaí na hearnála gnó, thuaidh agus theas, chun comhairle a chur ar fáil maidir le forbairt agus cur i bhfeidhm an fheachtais feasachta agus tacaíochta Gnó Means Business. Faoi láthair tá clár cuimsitheach taighde ar bun ag Foras na Gaeilge i gcomhair le páirtithe gaolmhara eile na hearnála gnó chun An Cás Gnó don Ghaeilge a chur i láthair agus a mheas de réir riachtanais na hearnála gnó. Mar chuid den chás sin, tugtar grinnléargas ar chomhlachtaí ceannródaíocha a léiríonn An Cleachtas Is Fearr maidir le dóigheanna praiticiúla agus nuálacha chun leas a bhaint as an nGaeilge ar bhonn gnó. Chomh maith leis sin, tá bunachar fairsing d’íomhánna le feiceáil in An Chartlann Ghnó, íomhánna a léiríonn bealaí éifeachtúla an Ghaeilge a úsáid sa ghnó.  Tá an chartlann eagraithe de réir do shainspéise gnó féin, bíodh Miondíol, Fáilteachas, Seirbhísí Gairmiúla, Tógáil, nó Teicneolaíocht Fáisnéise.

 

Image

Cén cineál tacaíochta atá ar fáil dom?

Image Cén cineál tacaíochta atá ar fáil dom?
Tá Foras na Gaeilge tiomanta chun tacú leis an Lucht Gnó an fheidhm phraiticiúil ghnó a bhaineann leis an Ghaeilge a iniúchadh agus a fhorbairt agus chuige sin cuirtear maoiniú meaitseala suas go huasmhéid €3,000/£2,250 ar fáil trínár Scéim Tacaíochta Gnó.  Tá deontais forbartha de luach suas go €12,000 / £8,000 ar fáil fosta trínár gciste tacaíochta ‘Nuálachas sa Earnáil Ghnó’ chun úsáid na Gaeilge a normalú agus a éascú laistigh den réimse ábhartha.

Tá sraith leathan d’áiseanna tacaíochta gnó sainfhorbartha ag Foras na Gaeilge agus atá ar fáil saor in aisce tríd an chóras féinordaithe ag ‘Acmhainní le hOrdú’, agus cuirtear ar fáil fosta réimse leathan de theimpléid dhátheangacha ábhartha atá saor le híoslódáil ó ‘Acmhainní In-Íoslódáilte’. I dteannta leis sin, soláthraítear eolas ar fhoinsí ábhartha eile ag ‘Foinsí Maoinithe Eile’ agus ag ‘Acmhainní Tacaíochta Gnó’ ina bhfuil bunachar luachmhar eolais ar dheiseanna úsáidte eile na Gaeilge ar bhonn gnó.

Image

Image

An bhfuil deiseanna eile ann do mo ghnó?

Tá gaol láidir forbartha ag Foras na Gaeilge le blianta beaga anuas le páirtíochtaí-straitéiseacha ón earnáil ghnó agus ba mhór ár mbród bheith mar urraitheoir agus mar phríomhurraí ag An Barr-Chaoga (pdf), Gradaim na Fógraíochta Teilifíse Gaeilge le TG4, All-Ireland Marketing Awards le hInstitiúid Margaíochta na hÉireann, C-Store Awards le ShelfLife agus ar Chomórtas na mBailte Slachtmhara ina bhfuil béim mhór anois ar infheictheacht na Gaeilge i earnáil an ghnó. 

Táthar ag súil go mbaine tú tairbhe agus feidhm as an rannóg nua seo agus beifear ag dréim le cur leis an stóras eolais go leanúnach – bí ag faire go rialta!

Image

 

 

FAOIN Spotsolas

An Gúm faoi thrácht

Gearrliosta Ghradaim Leabhar na Bliana - Leabhair Pháistí Éireann. Ainmníodh Na Laochra is Lú ar ghearrliosta 2013

Tuilleadh eolais